Έγχορδα

Κοντραμπάσο Προκαταρκτική Φοίτησις ενός έτους. Μέθοδος Simandl I. Πρόγραμμα προαγωγικών έξετάσεων ’ Εκτέλεσις δύο γυμνασμάτων έκ τής διδαχθείσης ύλης. Κατωτέρα. Φοίτησις ενός έτους. 1. Μέθοδος : Simandl ΙΙον τεύχος. 2. Πρακτίκαί άσκήσεις : Ηause-Bernier. 3. Σπουδαί : Simandl 30 σπουδαί, Hrabe-Simand 86 σπουδαί, Bottesini, Hause, Bernier, Montanari, κατ’ έκλογήν. ΙΙρόγραμα προαγωγικών έξετάσεων Μία άσκησις καί δύο σπουδαί έκ τών ανωτέρω.…

Known as the bass of the violin family.

Βιόλα Προκαταρκτική Φοίτηση διετής 1. Μέθοδοι : Ricordi, Roger, Firket. 2. Γυμνάσματα : Leonard, Dancla : Travail des gammes, Cavalli : Guido per lo studio de la viola Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων Κλίμακες, ένα ή δύο γυμνάσματα Κατωτέρα Φοίτηση διετής Γυμνάσματα και σπουδές Bruni μέθοδος, 25 etudes, Herman op.22, Kreutzer και Fiorillo (σε μεταφορά) κατ’ εκλογή, Kreuz : κλίμακες, 60 etudes.…
Κιθάρα Για περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο μάθημα καλέστε στο τηλέφωνο: 2114171011  και 6907815864 Δηλώστε συμμετοχή Δ
Βιολί Προκαταρκτική Φοίτηση διετής 1. Μέθοδοι : Joachim, Alard, Crickboom, Ε. Kuechler, Laoureux, Χωραφά, Δέλλα κλπ. 2. Σπουδές: Sitt, David, Seybold, Laoureux: 30 Etudes. Dancla : L’ ecole du mecanisme, Hollaender Ι, Kayser I 3. T ε μ ά χ ι α : Κονσέρτα: Seitz I, II, Huber I Dancla : Petite ecole de la melodie, Ι, ΙΙ, Αλβέρτη I,…